വ്യവസായ വാർത്തകൾ

  • Under the global epidemic situation in 2020

    2020 ലെ ആഗോള പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യത്തിൽ

    അടുത്തിടെ, ചൈനയിലെ പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യം ക്രമേണ നിയന്ത്രണത്തിലായി, എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പകർച്ചവ്യാധി സ്ഥിതി വ്യാപിക്കാൻ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ബ്രിട്ടൻ, ഇറ്റലി, മറ്റ് വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളായി മാറി. നിലവിൽ, വിദേശികളുടെ എണ്ണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക